مبینا: وایییییییییییییییییییییییی شمااااااااااااااا عالی هستیدددددددددددد